Khuyến nghị dinh dưỡng Hoa Kỳ

Hướng dẫn chế độ ăn uống cho người Mỹ 2020–2025

09-12-2023

Khuyến nghị “Hướng dẫn Chế độ ăn uống cho người Mỹ (The Dietary Guidelines for Americans), giai đoạn 2020–2025” được Bộ Nông nghiệp, Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ đồng ban hành vào tháng 12/2020. Đây là ấn bản thứ 9 của “Hướng dẫn Chế độ ăn uống” và là ấn bản […]